Geographical Status:-

 IBB- 32 KM Tainpur BOP,Nandanpur BOP, Raninagar BOP, Fulbari BOP, Berramchandrapur BOP, Mathurapur BOP, Bijoy Math, Bharol BOP, Sikarpur BOP, New Sikarpur BOP, fenced

Murutia Police Station Details
Nadia

*